Obszary działalności

Pomoc publiczna

W ramach wykonywanych usług prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną związaną z zagadnieniami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej w rozumieniu artykułów 106 i 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dla naszych klientów przygotowujemy opinie dotyczące dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej oraz wskazujemy ryzyka w tym obszarze, a także przedstawiamy możliwe rozwiązania w zakresie legalizacji pomocy publicznej.

Kancelaria dysponuje szerokim doświadczeniem w szczególności w zagadnieniach:

dotyczących rekompensaty udzielanej w oparciu o rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego albo decyzji Komisji 2012/21/UE w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
dopuszczalności udzielenia pomocy w oparciu o treść rozporządzenia Komisji nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER).

Doświadczenie w tym zakresie prawnicy Kancelarii zdobyli świadcząc usługi dla przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

 

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?