Rodo i polityka prywatności

RODO i polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DS Lex K. Zięba Sp. k. z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 11b/3w Gdańsku (kod pocztowy: 80-252), wpisana do KRS pod nr 0000492251, NIP 584-27-34-136, tel.: (58) 351 51 45, adres e-mail: kontakt@dslex.pl
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@dslex.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
  • kontaktowania się w związku ze świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Ponadto Pani/Pana dane mogą być przetwarzane
  • w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych lub innych, ciążących na Administratorze, a wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  • w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami zawartej z Administratorem umowy. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO , a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty
  • We wszelkich pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie uprzednio uzyskanych zgód, wyłącznie w zakresie i w celu określonym w ich treści – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tych przypadkach podanie przez Pana/Panią zgody ma charakter dobrowolny.
 4. W przypadku danych przetwarzanych w związku z relacją umowną Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem w celach o których mowa w pkt. 3 powyżej Pani /Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub IT, lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (organom władzy publicznej).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 7. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 10. W celu realizacji wyżej wskazanych uprawnień może się Pan/Pani skontaktować z nami pod adresem: kontakt@dslex.pl.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego można wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  klauzula RODO